Gepost door: seven | 12 september 2011

Pensioen? Welk pensioen?

Pensioen? Welk pensioen?

dekkingsgraad pensioenfondsen going down

Het pensioenakkoord, veel besproken en als oplossing gepresenteerd voor de huidige onderdekking, maar klopt dat ook?
Een bloemlezing:

Sweder v Wijnbergen ‘pensioenakkoord is grote gapende graai in de kas door ouderen ten nadele van jongeren.’ .

Pensioenakkoord plundert namens ouderen de pensioenkas van jongeren. Berekening van de VU toont aan in ruil voor plusje 50+ers tot zelfs -97% minder voor jongeren als rendement toch niet geweldig blijkt. tabel bron pdf

Een eerdere studie toonde dit desastreuze effect al aan;

Een grote financiële crisis is voor een jong pensioenstelsel aanzienlijk minder erg dan een kleine crisis voor een pensioenstelsel dat zich in de uitbetalingfase bevindt. In de komende jaren zal duidelijk worden dat structurele netto uitbetalingen een zeer destabiliserend effect op de pensioendynamiek hebben. Onze grijze, reusachtige pensioenspaarpotten veranderen al bij matige schokken – die over een langere periode onontkoombaar zijn – in onbestuurbare sinking giants.
(..)
Om dit fenomeen van sterk afnemende stuurkracht op basis van verwachte rendementen te illustreren, laten we een eenvoudig rekenmodel los op twee realistische pensioenfondsen: oud (representant van het gros van de huidige pensioenfondsen) en jong (met een structuur die meer representatief is voor de situatie in de jaren ’80). De beide fondsen hebben een dekkingsgraad die op dit moment net boven de 100 schommelt. De strategische assetallocatie is zeer gestileerd. De helft van het vermogen wordt in een obligatieportefeuille belegd, de andere helft wordt toegekend aan risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed.
(..)
Het scenario verloopt als volgt: we veronderstellen dat het fonds de komende periode (in de figuur in 2010) geconfronteerd wordt met een tegenslag op de financiële markten, en dat de dekkingsgraad een niveau van 80% bereikt. Daarna volgen tientallen florissante jaren van alleen maar positieve rendementen. Dit is zeker geen extreem scenario. Het gaat niet om het exacte niveau van de daling, of het herstel, maar om de consequenties indien een pensioenfonds in onderdekking verzeild raakt terwijl het in de uitbetalingfase zit en niet langer in de opbouwfase.

Jong of oud: een wereld van verschil

Omdat de dekkingsgraad vanwege de crisis rond 80% ligt, moeten de beleggingen een gat van 25% (=20/80) overbruggen. Om een vlugge inschatting van de herstelmogelijkheden van het fonds te maken, kijken we wat er gebeurt indien de zakelijke waarden na de klap een jaarlijks rendement van 3% maken boven op het rendement op de obligaties.
(..)
Bij het oude fonds [huidige situatie meeste pensioenfondsen] ligt de situatie volledig anders [dan bij jong fonds, situatie < 1980]. We zien dat dit fonds helemaal niet herstelt wanneer het eenmaal naar een dekkingsgraad van rond de 80% is gezakt. Na de initiële daling zakt de dekkingsgraad eerst geleidelijk en daarna steeds sneller weg, totdat de kas in 2035 volledig leeg is. Het verschil tussen beide fondsen wordt niet verklaard door de hevigheid van de crisis of het herstelscenario. Die is immers voor beide fondsen gelijk. Het verschil zit hem in de rijpheid van het fonds. Het tweede fonds is veel rijper en wordt daarom al veel eerder en sterker geconfronteerd met een uitstroom van geld, waardoor herstel door middel van vermogensgroei (decennia lang positieve rendementen) niet tegen de uitbetalingen aan de verplichtingenkant op kan boksen.
(..)
Het oude fonds ziet haar vermogen, dat voor herstel moet zorgen, steeds kleiner worden ten opzichte van de verplichtingen in geval van onderdekking. Immers, 80% dekkingsgraad, dus 80 gedeeld door 100, wordt na 50% uitbetalen 30 gedeeld door 50 ofwel 60%. Een deterministisch proces. Daarom heeft het fonds in de komende decennia een veel hogere risicopremie nodig om te compenseren voor de uitgaande kasstromen. Het fonds heeft op portefeuilleniveau jaarlijks een overrendement op haar risicovolle beleggingen van ruim 6% boven obligaties nodig om te kunnen herstellen. Tientallen jaren op rij. Zonder enige volatiliteit. Dat is dan het meetkundig rendement in een fictieve wereld zonder volatiliteit, hetgeen in een wereld met volatiliteit een rekenkundig rendement betekent van grofweg 8% boven obligaties. Zelfs de grootste beleggingsoptimist zal toegeven dat dergelijke rendementen niet realistisch zijn.

De combinatie van onderdekking en uitbetaling is dus desastreus voor de dekkingsgraad. (..)
gestileerde, maar voor de komende jaren zeer realistische voorbeeld van de sinking giants

Grijze reuzen staat water aan de lippen

“Pensioenfondsen stevenen af op een faillissement
Het rapport Frijns spreekt van “sinking giants”, die bij ongewijzigd beleid leeg zijn als de huidige generaties dertigers en veertigers met pensioen gaan. De vergelijking met de Titanic is al gemaakt. Het rapport Goudswaard bevstigt die conclusie(..)Voor de experts komen deze boodschappen niet als een verrassing, sterker nog, diverse economen waarschuwen hier al jaren voor. De reden voor het naderende faillissement is immers niet de kredietcrisis, al heeft die wel voor een versnelling gezorgd, maar de vergrijzing, en de cijfers daarover zijn al decennialang bekend.(..)Pensioenenuitkeringen zijn voor de nu werkende generaties al enorm versoberd terwijl de premies al fors zijn gestegen. Wetenschappelijke prognoses laten zien dat werkenden van nu een veel lager pensioen tegemoet kunnen zien dan de huidige zestigers.” avv.nu

Ook is de kwetsbaarheid van de pensioenfondsen groot als gevolg van de vergrijzing, zei Frijns. Daardoor wordt het herstelvermogen van de fondsen aangetast. Het aandeel van de premie-inkomsten neemt af ten opzichte van de pensioenverplichtingen en ook de looptijd van de pensioenverplichtingen loopt terug. Pensioenpremies kunnen steeds minder worden ingezet als sturingsmiddel.

Door de veroudering van de bevolking moeten de fondsen sneller geld uittrekken voor de uitkeringen, want meer dan 60 procent van het totale pensioenvermogen is bestemd voor pensioenen die al zijn ingegaan of die binnen 10 jaar zullen ingaan. Dit betekent dat de beleggingshorizon korter wordt en daarmee ook het vermogen om te herstellen van negatieve beleggingsresultaten. Bij grote schokken op financiële markten kunnen ageing giants veranderen in sinking giants, waarschuwde Frijns: instellingen die niet meer in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Dat komt omdat de fondsen steeds afhankelijker zijn geworden van financiële markten.
nrc

De pensioenwereld is nu, als je de reguliere bedrijfseconomische normen in acht zou nemen, feitelijk failliet. De verplichtingen tegenover werknemers en gepensioneerden zijn groter dan de beleggingen in het spaarvarken. Het tekort laat zich becijferen op ongeveer 57 miljard euro. [Was anno 2009, inmiddels is het tekort 250mrd, oa door aanpassing levensverwachting en koersverliezen, en te hoge beloften/pensioenuitkeringen. zie ook prof. Bas Jacobs verderop]

Het tekort steekt af tegen het fraaie en comfortabele overschot dat tien jaar geleden bestond. In zijn rapport Generatiebewust beleid stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vast dat de pensioenwereld eind 1998 een overschot had van ruim 60 miljard euro. Deze buffer was niet nodig voor de financiering van de pensioenen en ging ook uit boven de benodigde reserves voor beleggingsverliezen. De buffers moeten niet besteed worden aan lagere pensioenpremies voor werkgevers, waarschuwde de WRR, of aan extra pensioen voor werknemers. „De buffers vormen een overdracht naar toekomstige generaties.” De beoogde overdracht blijkt nu geen bezit te zijn, maar toch een schuld. En de vraag is: wie gaat de schuld aflossen en zorgen dat er weer adequate buffers komen? nrc

Alternatief voor Vakbond, waarschuwt al een aantal jaren voor een uitholling van de pensioenfondsen, waardoor het mogelijk wordt dat de 40-jarigen van nu na in goed vertrouwen aan hun verplichting tot het betalen van premie voldaan te hebben ten tijde van hun pensionering geconfronteerd worden met een lege pot. Hij situeert dat tijdstip op ongeveer 20 jaar van nu. Dat komt omdat de ouderen van nu te weinig premie zouden hebben betaald om de hun pensioenuitkering te kunnen dekken. Het ontbrekende deel wordt aangezuiverd uit de grote pot en gaat dus ten koste van de pensioenaanspraken van de jongeren. Pikaart heeft hier een belangrijk punt. Hij vergelijkt de constructie met een piramidespel en hij voorspelt niets meer of minder dan een faillissement van ons huidige systeem als er niet ingegrepen wordt. mejudice

In zijn boek geeft hij een ronduit meesterlijke analyse van de geschiedenis en de machinaties die binnen de incrowd plaats vinden. Cruciaal is een grafiek in van zijn boek (zie figuur 1) waar hij het premieverloop van onze twee grootste pensioenfonden ABP en PFZW (vroeger PGGM) in beeld brengt.

Pensioenakkoord: ‘Ouderen doen greep uit kas’

‘We hebben enorme verplichtingen, die kunnen we niet betalen.’ Volgens Jacobs verzaken de sociale partners hun maatschappelijke plicht door die ongedekte rekening onder het tapijt te schuiven. Het gesloten pensioenakkoord bevoordeelt oudere generaties en volgend jaar alweer de pensioenen indexeren is zwendel. Dat stelde hoogleraar Bas Jacobs gisteren in een presentatie over het pensioenakkoord

Te weinig betaald
‘Om een welvaartsvast pensioen te garanderen dient de dekkingsgraad van een pensioenfonds 150 procent te zijn’, doceert Jacobs. ‘Daarvoor komen we in het huidige stelsel 250 miljard euro tekort, vooral omdat er vanaf de jaren ’80 tot 2003 te weinig premies zijn betaald. Die 250 miljard euro is 40 procent van het nationaal product. Dat geld is er niet.’ (..) Door ‘hersteltermijnen’ dragen de jongen wel de neerwaartse risico’s, maar de opwaartse risico’s delen ze met iedereen door het ‘egalisatiefonds’. Jacobs: ‘Oudere generaties doen een graai in de pensioenkas. In het bereikte akkoord wordt er alweer vanaf volgend jaar geïndexeerd, omdat ze rekenen met een hogere rekenrente. Dat is gewoon zwendel.‘ (..)
De oplossing is volgens Jacobs dat er ‘generatierekeningen’ worden ingevoerd. Die maken het pensioencontract compleet. Dan zijn het hele pensioenvermogen en alle risico’s juist toebedeeld

Het piramidespel met de pensioenen. Er is alle reden voor jongeren om naar het malieveld te trekken om een beter pensioen te eisen. (..) Het pensioenakkoord maakt het stelsel niet toekomstbestendig. Het pensioenstelsel krijgt juist meer trekken van een piramidespel. Bij een piramidespel, zoals dat van Bernard Madoff, krijgen deelnemers een hoog rendement voorgespiegeld. Maar dat rendement wordt betaald met de inleg van nieuwe spelers. Zodra er geen nieuwe gekken meer komen, dondert alles in elkaar. De laatste deelnemers hebben wel betaald, maar zullen niks ontvangen. vk

En dat betekent kort samengevat natuurlijk dat de huidige pensionados gewoon hun geld krijgen, het systeem vroeg of laat geheid gaat instorten, en de jonge generatie naar zijn centen kan fluiten.

Mathijs Bouman heeft het over een verliesverdubbelaar [FD], hoogleraar Risk Management Theo Kocken  geeft het plan een 1 [bnr] , Henriette Prast heeft het over een Ponzi-game, maar dan eentje waar je verplicht aan mee moet doen [FD], Bas Jacobs over een ongedekte rekening, Paul Tang vindt zelfs pokeren eerlijker, en de huiseconoom van de Jonge Democraten heeft het over politiek verraad. eco.nomie.nl

De JOVD wil zelfs een referendum inzetten om het pensioenakkoord van de vergrijsde vakbonden te voorkomen.

“Het akkoord mag ons niet door de strot geduwd worden. Daarom moeten alle Nederlanders er over kunnen stemmen. Ook mensen die nu nog niet op de arbeidsmarkt actief zijn, maar op termijn wel de wrange vruchten van het pensioenakkoord zullen proeven.”

Het is volgens de JOVD bizar dat organen als vakbonden en werkgeversorganisaties zulke ingrijpende besluiten kunnen nemen zonder democratische legitimatie. jovd

Ondertussen discussiëren de vakbonden of ze de jongeren naast dit akkoord niet nog meer pensioen kunnen afnemen.

Update 3 september 2011, 18:15: Terwijl de FNV en werkgevers in de SER inmiddels akkoord zijn en trachten de werkelijkheid van onderdekking via hogere rekenrentes voor jongeren te ontkennen om zo de huidige pensioenen (nog) niet te korten zakt de dekkingsgraad vandaag al flink door het ijs.

Nederlandse pensioenfondsen staan er steeds slechter voor. De dekkingsgraad van het gemiddelde fonds is gedaald tot een nieuw dieptepunt. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het belegd vermogen en de verplichtingen.(..) gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse fondsen dinsdag zelfs gedaald naar circa 93%. In juni was de gemiddelde dekkingsgraad volgens DNB nog 110%.FD

Des te langer de polder deze realiteit met fictieve rekenrentes ontkent en zo het korten van huidige pensioenen (en langer doorwerken) voor zich uit schuift, des te sneller de pot voor jongeren leeg zal zijn.

Het nieuwe pensioenakkoord is exact wat het pensioen van 20,30,40ers en zelfs jonge 50ers ondermijnt. Nu is de tijd voor jongeren om in opstand te komen.

ps Lees ook dit eerdere blog uit juni 2010 Intergenerationele solidariteit blijkt intergenerationele diefstal


Responses

 1. komt in opstand mensen

 2. Moet ik blij zijn niet meer verplicht aan een pensioenfonds deel te nemen??

 3. Ja dat moet je. Ik moet verplicht maandelijks 300 euro aan pensioengelden afdragen en hier ga ik hoogstwaarschijnlijk niets meer van terug zien.

 4. Geen pensioen voor deze jongen, slechts wat geld in eigenbeheer (FOR)..

 5. “Oudere generaties doen een graai in de pensioenkas. In het bereikte akkoord wordt er alweer vanaf volgend jaar geïndexeerd, omdat ze rekenen met een hogere rekenrente. Dat is gewoon zwendel.’”
  En nou ik: heb van mijn 25-ste tot mijn 65-ste premie betaald op basis van 70% laatst genoten loon (incl. AOW). Betaalde zelf 1/3, werkgever 2/3. Normale constructie in de jaren “70. Ik heb het even voor u berekend. Over 40 jaar is er totaal aan premies door mij- en voor mij ruim Eur. 250000 betaald. Wie is hier nu een zwendelaar……kom op nou………wie?
  Frank

 6. Da’s nog niks. Ik betaal elke maand 1300 euro en zie dus waarschijnlijk ook niks terug

 7. “Voordeel” van de grijze fondsen is dat de premie (betaald door actieven en werkgevers) niet meer gebruikt kan worden om de dekkingsgraad te verbeteren. De enige resterende optie wanneer de nominale dekkingsgraad 80% bedraagt is afstempelen.

 8. […] De poet is verbrast door corrupte knoflookmensen in hangmatten en pensioen opzuipende babyboomers (check dat diagrammetje) en het komt nooit meer goed. Ook niet met 3000 miljard miljoen steun om de wereldeconomie te […]

 9. Frank is inderdaad een zwendelaar. Met zo’n verhaal zeggen dat je het verdiend hebt! Kom op zeg, onder de 50 betaalt iedereen hetzelfde als jij, alleen veel langer want tot je 67e als het niet langer is.
  En daarnaast hebben de 50minners geen 70% vh laatst genoten loon, maar van het middelloon.
  Dus: Frank is een zwendelaar als hij stelt dat dit eerlijk is.

 10. @Frank Niet persoonlijk natuurlijk, maar de vakbond & pensioenuitvoerders zwendelen namens die generatie.
  Je betaalde in de jaren 80 en 90 waarschijnlijk een te lage premie in verhouding tot de aanspraken die je pensioenfonds je voorspiegelt. (Zie 2e grafiek in blog).
  Wellicht ben je dat gegeven vergeten bij het schatten van je inleg. Kortom circa 20jaar lang is je inleg in vergelijking met premies nu marginaal geweest. Premievakanties etc kwamen ook voor. Als je je inleg schat op basis van je huidige pensioenpremie, schat je je inleg makkelijk een factor 2 a 3 te hoog.

  Eenzelfde beeld is er bij de AOW. Zie grafiek http://www.rijksbegroting.nl/binaries/images/1/2/3/kst123631_03.gif ( ps op de grafiek, sinds een aantal jaar is de aow premie alleen niet voldoende om de aow te betalen. Uit de normale belastingpot vloeit dus een steeds groter bedrag naar de aow pot om de aow premie optisch laag te houden, vandaar ook de uiteindelijke horizontale lijn qua percentage.)

  Kortom, jongeren betalen ivm 80ies&90ies nu 4 a 5x meer premie voor een lager pensioen, wat later ingaat en waarschijnlijk niet meer bestaat omdat er decennia te weinig is gereserveerd en gepensioneerden en aankomende gepensioneerden vasthouden aan een te hoog (pre)pensioen, ten koste van huidige 20,30,40(&50)ers. (Tekort aan inleg van 250 miljard).

  Nu reëel, Voor 250k (of 100k vanwege inlegoverschatting) koop je natuurlijk niet voor 25 jaar lang een (waardevast, of zelfs welvaartvast meestijgend met lonen) inkomen en daarin zit ook nog eventueel een nabestaandenpensioen, vut (waar jongeren 90% vd kosten voor betalen. *kuch*)etc.

  AOW idem:
  “De AOW is afhankelijk van de verhouding van actieven tot gepensioneerden. Die lag in de jaren ’50 van de vorige eeuw toen de AOW werd ingesteld op ca. 7:1 , nu is de verhouding 4:1 en in de komende decennia glijdt dat af naar 2:1. Dit simpele demografische feit maakt dat men wel in een wonder moet geloven, als men wil volhouden dat de AOW houdbaar is in de komende decennia.”
  Enige realistische oplossing is korten huidige pensioenen, juist voor de generaties die weinig inlegde en nu al iedereen langer laten doorwerken, en niet laten ingaan over pas 15 jaar.

 11. De leeftijd van 65 was destijds ingesteld omdat mensen niet veel ouder werden. Nu 80 of 90 geen uitzondering meer is moeten de pensioenfondsen langer uitbetalen. Ik denk dat er zeker gekeken moet worden om de huidige pensioenen en die van de komende 10 jaar te gaan korten om het betaalbaar te houden, vooral voor de jongere generatie, waarvan er ook nog eens minder zijn.

 12. @ Old Timer
  Inderdaad is dat een groot deel van de problemen; ouderen hebben betaald voor ca. 5-10 jaar pensioen en gebruiken dat 10-15 jaar. Bovendien is de inleg relatief laag geweest, zodat je feitelijk de pensioenen met 50% zou moeten verlagen om een gezond systeem te houden. Echter kunnen de meeste oude mensen met een reductie van 50% niet rondkomen. Dan moeten de kinderen inspringen (dat doen ze dus nu ook door hogere premies te betalen).
  ‘Oplossing’: iedere jongere krijgt z’n eigen oudere om voor te zorgen. Daarvoor krijgt hij het pensioen van de oudere om dat te betalen….

  Overigens begonnen de meeste ouderen met 14 te werken en niet tot hun 26 te studeren…

 13. Jongelui niet zeuren. Over een jaartje of 20 erf je standaard de hele ontroerend goed zooi van je ouders en hun vette spaarrekening.
  Maak je niet zo druk en werk gewoon hard door. Verwend spul hier allemaal……

 14. Onroerend goed, maar los daarvan denk maar niet dat die bbb-ers hun best hebben gedaan om de hypotheek af te lossen. Dat is pas een verwende generatie.

 15. @ Frank (9:19)
  Hoeveel was de erfbelasting ook al weer?

 16. @Frank, menig babyboomer zal uiteindelijk gaan huren (cq opeethypo /aflossingsvrije hypo nemen) om alle reizen te betalen.
  De beste voorspeller van gedrag is gedrag uit het verleden? Wat deden babyboomers / vakbonden / regeringen met notabene zelf bedachte regelingen als ze zelf als stufi, hos-wet (korting salaris alleen v. jonge leraren), vut, wao (2x alleen nieuwe gevallen de klos) aanscherpingen hypo-aftrek, zelfs de huizenschaarste lieten ze weer oplopen toen ze zelf warm zaten en een goede prijs wilde voor hun tegen bodemprijzen (en met premie A) gekocht og.

 17. Bas Jacobs, UvA in de Volkskrant in 2005 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/658788/2005/02/10/Zonder-ingrijpen-leidt-vergrijzing-tot-generatieconflict.dhtml
  Elsevier 2009
  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Sturm-und-Drang/245545/De-duistere-erfenis-van-de-babyboomers.htm

 18. “Het zojuist gesloten pensioenakkoord stelt zich ten doel om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Maar wat er in feite gebeurt heeft meer weg van de bekende oplichterstruc ‘ballettje-balletje’: huidige en aanstaande gepensioneerden krijgen een mooi pensioen met goede indexatiekans ten koste van jongere generaties, voor wie weinig tot niets dreigt over te blijven” http://www.cardano.com/nl/publicaties_en_nieuws_nieuws.html?id=180&pg=1

 19. De regering en de werkgevers hebben in de jaren 70 de pensioen potten gedeeltelijk leeggeroofd, de premie’s verlaagd en toestemming gegeven om risicovol te gaan beleggen.
  Zonder deze korte termijn politiek had er nu ongeveer 750 miljard meer in de fonsen gezeten.
  Dezelfde bende rovers, die overigens de crisis niet zagen aankomen, komen nu met de oplossing en dan verwachten ze dat wij ze vertrouwen.
  Europa zit inmiddels ook te gluren op onze pensioen gelden rutte en zijn benden rovers leveren het zonder blikken of blozen zo uit aan europa onder het mom van een gelijk europa.
  Qua pensioen opvattingen geloof ik de SP eerder dan de vvd en het cda samen zoek de site mar eens van deze partijen en hun onder bouwingen.

 20. http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/37/dekkingsgraad-pensioenfondsen-verder-gedaald.xml

  Waarin kunnen pensioenfondsen nu nog beleggen?
  Nederlandse en Duitse staatsobligaties geven minder dan 2,5% rendement.
  Vastgoed daalt in waarde (vooral in de VS)
  Aandelenkoersen dalen.
  Teakhout dan maar….

 21. er is simpele oplossing toch ?

  Gewoon geen verplicht pensioen meer. De generatie die nu van hun pensioen geniet hebben dat immers zelf al betaald… (zoals frank)

  De nu nog werkende generatie gewoon hun pensioenbijdrage zelf laten sparen / beleggen, en als ze dan straks geen centen met hun pensioen hebben dan is dat hun eigen fout. Dan heb je het iig zelf in de hand.

  Dit laat nog wel een gat over voor de bijna pensioengerechtigen, maar dat is iig een kleinere groep die schade ondervind..

 22. Er is met het pensioenakkoord succes op korte termijn binnengehaald, maar op lange termijn zal onze pensioendroom een nachtmerrie zijn. De solidariteit is weg, de 55-ers verdelen Nederland, we zijn het land geworden van “een beetje dom”

 23. @Karel
  Het is alleen jammer dat de belastingen de inleg in een eigen pensioen beperken tot 210% van je jaarsalaris.
  Als je een beetje bewust leeft, dan heb je dat na ca. 15-20 jaar bereikt. Dan rest nog maar één optie, toch weer meedoen aan een collectief pensioenfonds.

 24. De oplossing is net zo eenvoudig als rechtvaardig: Halveer alle huidige en toekomstige pensioenen, en wel per direct. Op die manier betalen ook de veroorzakers (babyboomers) een beetje mee.

 25. […] Lees ook: Pensioen? Welk pensioen? […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën