Gepost door: seven | 14 juli 2010

Intergenerationele solidariteit is intergenerationele diefstal

Intergenerationele solidariteit

Hoe groot is de tekorten-erfenis van de babyboom?

In Groot Brittannië ruim 4x de omvang van de staatsschuld.

The true scale of Britain’s national indebtedness was laid bare by the Office for National Statistics yesterday: almost £4 trillion, or £4,000bn, about four times higher than previously acknowledged.

It quantifies the burden that will be placed on future generations, and it is the ONS’s first attempt to draw together the “off-balance-sheet” liabilities that have been accumulated by the state. The figures imply a huge “intergenerational transfer” – broadly in favour of today’s “baby boomer” generation at the expense of younger people and future generations.

Britain’s debt: The untold story

In Nederland zal een telling van de doorgeschoven schuld en onbetaalde rekeningen minimaal tot vergelijkbare of zelfs relatief flink hogere bedragen leiden. De verzorgingsstaat is hier namelijk uitgebreider dan in GB.
Een artikel van Bas Jacobs uit 2005 gaf dit al aan. In GB leiden de te grote uitgaven en het niet sparen voor de AOW (omslagstelsel) en grote delen van andere regelingen op termijn tot een extra belasting van 30% voor toekomstige generaties, in NL volgens berekeningen uit 2005(pre kredietcrisis dus) zal de extra belasting 25% tot 50% zijn.

“Als er niet wordt ingegrepen, stijgen de kosten van de vergrijzing sterk. Bij ongewijzigd beleid berekent het Centraal Planbureau (CPB) dat de belastingen voor toekomstige generaties gedurende hun leven 25 procent hoger zijn dan voor huidige generaties. Dit zou wel eens kunnen oplopen tot 50 procent als rekening wordt gehouden met genoemde tegenvallers. Met andere woorden, de belastingen nemen toe van 40 procent nu tot zo’n 50 a 60 procent van ons inkomen in 2040. De vergrijzing is daarmee een reëel probleem en splijtstof voor een generatieconflict.
De babyboomers kunnen individueel niets doen aan de vergrijzing, net zo min als de jongeren, maar door de macht van hun grote getal kunnen ze wel alle politieke besluitvorming naar hun hand zetten. IJzeren politieke logica impliceert dat geen enkele politicus of vakbondsleider de babyboomers kan negeren, op straffe van electoraal of ledenverlies. Bovendien zijn de jongeren en de niet-geborenen politiek slecht of nog niet vertegenwoordigd. Een aantal recente voorbeelden maakt duidelijk dat de rekening van de vergrijzing eenvoudig wordt doorgeschoven. Bas Jacobs, UvA in de Volkskrant

Pensioen? Welk pensioen?

Een grote financiële crisis is voor een jong pensioenstelsel aanzienlijk minder erg dan een kleine crisis voor een pensioenstelsel dat zich in de uitbetalingfase bevindt. In de komende jaren zal duidelijk worden dat structurele netto uitbetalingen een zeer destabiliserend effect op de pensioendynamiek hebben. Onze grijze, reusachtige pensioenspaarpotten veranderen al bij matige schokken – die over een langere periode onontkoombaar zijn – in onbestuurbare sinking giants.
(..)
Om dit fenomeen van sterk afnemende stuurkracht op basis van verwachte rendementen te illustreren, laten we een eenvoudig rekenmodel los op twee realistische pensioenfondsen: oud (representant van het gros van de huidige pensioenfondsen) en jong (met een structuur die meer representatief is voor de situatie in de jaren ’80). De beide fondsen hebben een dekkingsgraad die op dit moment net boven de 100 schommelt. De strategische assetallocatie is zeer gestileerd. De helft van het vermogen wordt in een obligatieportefeuille belegd, de andere helft wordt toegekend aan risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed.
(..)
Het scenario verloopt als volgt: we veronderstellen dat het fonds de komende periode (in de figuur in 2010) geconfronteerd wordt met een tegenslag op de financiële markten, en dat de dekkingsgraad een niveau van 80% bereikt. Daarna volgen tientallen florissante jaren van alleen maar positieve rendementen. Dit is zeker geen extreem scenario. Het gaat niet om het exacte niveau van de daling, of het herstel, maar om de consequenties indien een pensioenfonds in onderdekking verzeild raakt terwijl het in de uitbetalingfase zit en niet langer in de opbouwfase.

Jong of oud: een wereld van verschil

Omdat de dekkingsgraad vanwege de crisis rond 80% ligt, moeten de beleggingen een gat van 25% (=20/80) overbruggen. Om een vlugge inschatting van de herstelmogelijkheden van het fonds te maken, kijken we wat er gebeurt indien de zakelijke waarden na de klap een jaarlijks rendement van 3% maken boven op het rendement op de obligaties.
(..)
Bij het oude fonds [huidige situatie meeste pensioenfondsen] ligt de situatie volledig anders [dan bij jong fonds, situatie < 1980]. We zien dat dit fonds helemaal niet herstelt wanneer het eenmaal naar een dekkingsgraad van rond de 80% is gezakt. Na de initiële daling zakt de dekkingsgraad eerst geleidelijk en daarna steeds sneller weg, totdat de kas in 2035 volledig leeg is. Het verschil tussen beide fondsen wordt niet verklaard door de hevigheid van de crisis of het herstelscenario. Die is immers voor beide fondsen gelijk. Het verschil zit hem in de rijpheid van het fonds. Het tweede fonds is veel rijper en wordt daarom al veel eerder en sterker geconfronteerd met een uitstroom van geld, waardoor herstel door middel van vermogensgroei (decennia lang positieve rendementen) niet tegen de uitbetalingen aan de verplichtingenkant op kan boksen.
(..)
Het oude fonds ziet haar vermogen, dat voor herstel moet zorgen, steeds kleiner worden ten opzichte van de verplichtingen in geval van onderdekking. Immers, 80% dekkingsgraad, dus 80 gedeeld door 100, wordt na 50% uitbetalen 30 gedeeld door 50 ofwel 60%. Een deterministisch proces. Daarom heeft het fonds in de komende decennia een veel hogere risicopremie nodig om te compenseren voor de uitgaande kasstromen. Het fonds heeft op portefeuilleniveau jaarlijks een overrendement op haar risicovolle beleggingen van ruim 6% boven obligaties nodig om te kunnen herstellen. Tientallen jaren op rij. Zonder enige volatiliteit. Dat is dan het meetkundig rendement in een fictieve wereld zonder volatiliteit, hetgeen in een wereld met volatiliteit een rekenkundig rendement betekent van grofweg 8% boven obligaties. Zelfs de grootste beleggingsoptimist zal toegeven dat dergelijke rendementen niet realistisch zijn.

De combinatie van onderdekking en uitbetaling is dus desastreus voor de dekkingsgraad. (..)
gestileerde, maar voor de komende jaren zeer realistische voorbeeld van de sinking giants

Grijze reuzen staat water aan de lippen

“Pensioenfondsen stevenen af op een faillissement
Het rapport Frijns spreekt van “sinking giants”, die bij ongewijzigd beleid leeg zijn als de huidige generaties dertigers en veertigers met pensioen gaan. De vergelijking met de Titanic is al gemaakt. Het rapport Goudswaard bevstigt die conclusie(..)Voor de experts komen deze boodschappen niet als een verrassing, sterker nog, diverse economen waarschuwen hier al jaren voor. De reden voor het naderende faillissement is immers niet de kredietcrsisis, al heeft die wel voor een versnelling gezorgd, maar de vergrijzing, en de cijfers daarover zijn al decennialang bekend.(..)Pensioenenuitkeringen zijn voor de nu werkende generaties al enorm versoberd terwijl de premies al fors zijn gestegen. Wetenschappelijke prognoses laten zien dat werkenden van nu een veel lager pensioen tegemoet kunnen zien dan de huidige zestigers.” avv.nu

ps Zie ook nrc

De pensioenwereld is nu, als je de reguliere bedrijfseconomische normen in acht zou nemen, feitelijk failliet. De verplichtingen tegenover werknemers en gepensioneerden zijn groter dan de beleggingen in het spaarvarken. Het tekort laat zich becijferen op ongeveer 57 miljard euro.

Het tekort steekt af tegen het fraaie en comfortabele overschot dat tien jaar geleden bestond. In zijn rapport Generatiebewust beleid stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vast dat de pensioenwereld eind 1998 een overschot had van ruim 60 miljard euro. Deze buffer was niet nodig voor de financiering van de pensioenen en ging ook uit boven de benodigde reserves voor beleggingsverliezen. De buffers moeten niet besteed worden aan lagere pensioenpremies voor werkgevers, waarschuwde de WRR, of aan extra pensioen voor werknemers. „De buffers vormen een overdracht naar toekomstige generaties.”

Schuld

De beoogde overdracht blijkt nu geen bezit te zijn, maar toch een schuld. En de vraag is: wie gaat de schuld aflossen en zorgen dat er weer adequate buffers komen? nrc

VUT? Wel veruit het meeste aan betalen, maar VUT vangen zal nooit gebeuren, die is immers afgeschaft voor jongere generaties.

Ook bij de VUT vindt er een kapitaal stroom richting de babyboom plaatst ten koste van andere generaties:

“Het gerechtshof in Den Bosch heeft vandaag geoordeeld dat de in 2006 ingevoerde VUT-overgangsregeling van het ABP voor werknemers bij overheid en onderwijs geen verboden leeftijdsdiscriminatie bevat. Tegen deze regeling was een zaak aangespannen door vakbond avv. (…)
Het avv vindt dit onbegrijpelijk. Volgens het avv wordt zo een ongerechtvaardigd leeftijdsonderscheid in stand gehouden. Iedereen die geboren is voor 1950 houdt recht op een riante VUT-uitkering, maar wie toevallig daarna is geboren verliest die rechten, en moet ook nog een of twee jaar langer door werken dan de oudere collega’s om eenzelfde uitkering te kunnen krijgen. Daarnaast moeten zij ook nog 17 jaar lang premie afdragen om de kosten van deze VUT-regelingen te betalen. De gevolgen zijn verstrekkend, want het gaat om een regeling die ruim een miljoen werknemers betreft en waarmee 12 miljard euro gemoeid is.” alternatiefvoorvakbond.nl

“terwijl de “oudjes” ons zonder vragen hebben laten betalen voor hun leningen voor hun weelderige verzorgingsstaat die jongeren systematisch benadeelt, en terwijl ze geen cent hebben gespaard voor de echt grote problemen die we al jaren zien aankomen – zoals het betalen van de vergrijzing en het beperken van de opwarming van de aarde, eisen ze op luide toon extra bijdragen van ons om de AOW betaalbaar te houden, tekorten in de pensioenfondsen te dichten en luxe vroegpensioen-regelingen in ieder geval voor hen te laten gelden. Bij vraagtekens over deze gang van zaken beginnen ze luid te schreeuwen: ‘intergenerationele solidariteit!’
Elsevier.nl of via mirror Elsevier

Grafiek Procentuele- gemiddelde jaarlijkse en 40-jarig gemiddelde aow-premie 1957- 2045

(Maakt meteen duidelijk hoeveel (beter gezegd hoe weinig ivm nu) de babyboomers zelf betaald hebben aan aow premie..) (Bron http://www.rijksbegroting.nl&#8230; )
Belangrijke ps op de grafiek, sinds een aantal jaar is de aow premie alleen niet voldoende om de aow te betalen. Uit de normale belastingpot vloeit dus een steeds groter bedrag naar de aow pot om de aow premie optisch laag te houden, vandaar ook de uiteindelijke horizontale lijn qua percentage.

Overige bronnen:
http://www.credes.nl/uploads/Intergenerationele_solidariteit.pdf
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=3101

Advertenties

Responses

 1. http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7957110/Government-urged-to-reveal-true-national-debt-of-4.8trillion.html
  ps http://www.zerohedge.com/article/£48-trillion-total-debt-including-unfunded-liabilities-uk-debt-six-times-more-official-numbe

 2. Sweder v Wijnbergen ‘pensioenakkoord is grote gapende graai in de kas van ouderen ten nadele van jongeren.’ http://nieuws.nvm.nl/Actual/september_2011/Overgefinancierde_huizen_remmen_mobiliteit.aspx

  Pensioenakkoord plundert namens ouderen de pensioenkas van jongeren. tot zelf -97% als rendement tegenvalt. pdf http://bit.ly/jsa5Dy Zie ook : http://twitpic.com/5f6gwo

  Pensioen is piramidespel, goed must read verhaal voor gen x y z

  De pensioenmythe doorgeprikt http://t.co/XIzRAY3

  Het piramidespel met de pensioenen http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6214/Pieter-Hilhorst/article/detail/2449212/2011/06/21/Het-piramidespel-met-de-pensioenen.dhtml

  http://eco.nomie.nl/2011/06/pensioenen-2/

 3. […] ps Lees ook dit eerdere blog uit juni 2010 Intergenerationele solidariteit blijkt intergenerationele diefstal […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën